Trường Đại học, Cao đẳng và Trung Tâm đào tạo

03

Trường Quốc tế

44.227

Số học sinh

59

Trung tâm dạy nghề

25

Trường trung học chuyên nghiệp

25

Trường đại học và Cao đẳng

Video

Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng