Hệ thống thoát Nước

Được thiết kế tách biệt, bao gồm hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải. Cả hai hệ thống kết nối với hệ thống thoát nước chung trong khu vực.