Công nghệ thông tin và truyền thông

Dịch vụ điện thoại, băng thông rộng và các dịch vụ truyền tải được kết nối toàn dự án, hệ thống cáp quang loại 48 Fo.